Basicsomas perfekte bratkartoffelnZutaten 5-6 festkochende Kartoffeln vom Vortag 100 g...